algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DeLeefstijlbijbel.nl

Algemene bepalingen:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Crowdfunding: Door middel van voorverkoop in combinatie met optionele donatie, wordt er geld ingezameld om de 1e druk van De Leefstijlbijbel mogelijk te maken.

Crowdfunder: de Gebruiker die een Investering en/of Donatie doet in een Project.

Donatie: het door een Crowdfunder verstrekken van een donatie ten behoeve van een Project

Betaling:
Crowdfunding vind plaats door middel van het kiezen van een level aan funding
die vervolgens per iDeal voldaan wordt.
Daar het voorverkoop betreft zal de betaling nu plaatsvinden.

Levering:
Het boek en de extra opties worden verzonden zodra de crowdfundingactie is voltooid.
Dit zal in november 2015 zijn.

Verplichtingen:
Bij het aanmaken van een bestelling is Crowdfunder verplicht volledige en juiste gegevens in te vullen en geen misleidende informatie te verstrekken.

Het is niet toegestaan om technische beveiligingsmaatregelen van of op de Website en/of het Platform (trachten) te omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen. Technische beveiligingsmaatregelen kunnen onder andere het gebruik of het kopiëren van Content en/of andere elementen op de Website en/of het Platform

belemmeren of beperken. Ook het ongeautoriseerd gebruik van accountgegevens en wachtwoorden is een vorm van (verboden) omzeiling.

 

De Leefstijlbijbel verplicht zich tot het aanleveren van alle toegezegde items die per level worden beschreven op de website zodra de crowdfundingactie succesvol is voltooid.
Het einde van de crowdfundingactie zal in november zijn.

Overmacht:
De Leefstijlbijbel heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit de Investeringsovereenkomst op te schorten, als hij door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt verstaan, iedere niet aan De Leefstijlbijbel toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij De Leefstijlbijbel of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers.

Wanneer de overmacht langer voortduurt dan 60 aaneengesloten dagen, hebben beide Partijen het recht de Investeringsovereenkomst te ontbinden. Partijen hebben dan geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Gegevens:
De Leefstijlbijbel
E-mailadres: info@deleefstijlbijbel.nl
KvK-nummer: 61363448
BTW-nr.: NL155272111B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de bestelling wordt afgrond dient men akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Een bestellingsproces dat om welke reden dan ook technisch of anderszins onderbroken is voordat de betalingsinstructies volledig uitgevoerd zijn, geldt als onvoltooid, zelfs al heeft de klant een orderbevestiging ontvangen. Een dergelijke bestelling wordt dan ook in principe niet uitgevoerd.
5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier te vinden en zien is:
a. de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij dit doorgeven aan de ondernemer, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Op het afrekenoverzicht in de webshop wordt de BTW apart vermeld, maar niet extra berekend, deze zit al in de prijs.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Gezien de aard van digitale producten is restitutie niet mogelijk. Na betaling is het E-book
in het bezit van de afnemer en hierdoor niet meer te retourneren.
Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. De betaling dient vooraf te worden gedaan. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 13 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Namelijk: Klachten mailen naar info@deleefstijlbijbel.nl Binnen 7 dagen wordt er per mail contact met de consument opgenomen.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst/ gebreken van het product moeten binnen 7 dagen na verzending, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.